Iterate through JSON Result

Iterate through JSON Result

Dear,

How can iterate through this Json result:

{"boqItemCodeMaps1":{"C4":["V41","V42","V43"],"C3":["V31","V32","V33"]}}